Hvem er vi?

Nakkeforbundet

Nakkeforbundet ble stiftet oktober 2015 i den hensikt å få etablert en frivillig og demokratisk pasientforening, både for skadde, men også pårørende. Gjennom frivillig innsats fra noen ildsjeler, ble det utarbeidet klare mål og vedtekter som skulle godkjennes av det første ordinære årsmøte våren 2016.

 

Den viktigste motivasjonen for å starte Nakkeforbundet, er at det er lite forskning og store vitenskapelig kunnskapshull  i behandling av nakkeskader. Svært mange skadede får mangelfull og tilfeldig kartlegging, diagnostisering og behandling for sine skader. Hovedårsaken er at det ikke eksisterer nasjonale retningslinjer for utredning og behandling for vår målgruppe.

Det er forsøkt mange innspill fra både foreninger og enkeltperson, men motviljen fra styrende myndigheter har gjort det utfordrende å stå i kampen for vår pasientgruppe.

 

Et sterkt og motivert forbund er avgjørende for å komme videre. Det interessepolitiske arbeidet står veldig sentralt. Dette er krevende, men kontinuitet, gode strategier og en stor medlemsmasse som synliggjør at problemet omfatter mange er helt avgjørende for å få i stand endringer. I tillegg er Nakkeforbundet et lavterskeltilbud for at skadde og pårørende kan ta kontakt for å få råd og rettleiing.

 

Nakkeforbundet fungerer på et helt fritt og uavhengig grunnlag der årlig årsmøte er det øverste styringsorgan. Styret blir valgt av årsmøte og skal til en hver tid arbeide ut fra målsettinger og handlingsplaner som blir vedtatt.

Det økonomiske grunnlaget er styrt av retningslinjer for statstilskudd som omhandler frivillighet i Norge, samt medlemskontingent og andre former for tilskudd.

Styret som ivaretar den daglige driften består av alt fra fem til ni styremedlemmer. I tillegg kan det etableres ulike arbeidsgrupper valgt av styret.

Alle medlemmer, både hovedmedlem og familiemedlemmer fra fylte 15 år har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet, samt rett til å stille til valg i styre og organ.

Vår visjon

Alle kjeve- og nakkeskadde skal få riktig diagnose og relevant behandling i Norge.

Våre formål

  • Arbeide for å sikre pasientgruppen full samfunnsmessig likestilling og deltakelse.
  • Aktivt og målrettet arbeide for at det blir etablert nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av nakke- og kjeveskader.
  • Gjennom dialog, utøve helsepolitisk arbeid overfor beslutningsmyndigheter, aktuelle fagmiljø og andre relevante instanser.
  • Etablere en god nasjonal likepersontjeneste for å gi råd og veiledning til skadde og pårørende.
  • Drive aktivt informasjonsarbeid i form av møtevirksomhet, kurs, informasjonsskriv og deltakelse i ulike forum.
  • Skape møteplasser og etablere nettverk for å styrke samhold blant medlemmene

Hvorfor velge oss?

  • Foreningen er en demokratisk og frivillig organisasjon
  • Foreningen skal være uavhengig av kommersielle interessenter
  • Vi skal inkludere våre medlemmer i foreningens arbeid
  • Vi skal være ærlige og forutsigbare for medlemmer

Vår historie

Nakkeforbundet så dagens lys den 6. oktober 2015. 

Med på stiftelsesmøtet var Jon Birger Eldevik, Tone Eidhammer, Elin Bøhmer, Tom Egil Hammer og Thorleif Næss. Foreningen skal være for  personer med nakkeskader og deres pårørende. Formålet med foreningen var å påvirke helsemyndigheter og andre aktuelle instanser i Norge for å få på plass et adekvat tverrfaglig diagnostikk- og behandlingstilbud for personer med nakkeskader. Dette hadde vi over mange år erfart var en betydelig mangel i det norske helsevesen.