Vedtekter

g

VEDTEKTER vedtatt av interimstyret 6. oktober, revidert 22. oktober. Skal endelig godkjennes på 1. årsmøte i 2016)

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Nakkeforbundet


§ 2 Organisasjonsmessig tilknytning

Nakkeforbundet er ikke tilsluttet noen paraplyorganisasjon og eksisterer på et helt fritt og uavhengig grunnlag.

§ 3 Formål

Nakkeforbundet er en interesseorganisasjon for mennesker med nakke- og kjeveskader og deres pårørende.

Nakkeforbundet skal;

 1. – sikre pasientgruppen full samfunnsmessig likestilling og deltakelse.
 2. – aktivt og målrettet(,) arbeide for at det blir etablert nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av nakke- og kjeveskader.
 3. – gjennom dialog, utøve helsepolitisk arbeid overfor beslutningsmyndigheter, aktuelle fagmiljø og andre relevante instanser.
 4. – etablere en god nasjonal likepersontjeneste for å gi råd og veiledning til skadde og pårørende.
 5. – drive aktivt informasjonsarbeid i form av møtevirksomhet, kurs, informasjonsskriv og deltakelse i ulike forum.
 6. – skape møteplasser og etablere nettverk for å styrke samhold blant medlemmene.

§ 4 Medlemskap

Alle som støtter Nakkeforbundets formål og vedtekter kan bli medlem. Det kan tegnes tre typer medlemskap;

 1. Hovedmedlemskap
 2. Familiemedlemskap
 3. Bedriftsmedlemskap

Hovedmedlemskap kan tegnes av enkeltindivider/privatpersoner som kommer inn under målgruppen eller som ønsker å støtte Nakkeforbundets formål og vedtekter

Familiemedlemskap kan tegnes med utgangspunkt i et hovedmedlem. Medlemskap tegnes for ett år av gangen og følger kalenderåret. Årsmøtet bestemmer kontingentsatsene.

Hoved- og familiemedlemmer har fulle demokratiske rettigheter i Nakkeforbundet.

Bedriftsmedlemskap kan tegnes av virksomheter som støtter Nakkeforbundets formål, men medlemskapet gir ingen demokratiske rettigheter.

I Nakkeforbundet kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om en er utelukket eller ekskludert fra tillitsverv.

Barn som har fylt 15 år avgjør på eget selvstendig grunnlag spørsmålet om inn- eller utmelding av Nakkeforbundet, jfr. Barnelova § 32, med de unntaksbestemmelser som er regulert i Barneloven § 3 h.

§ 5 Nakkeforbundets oppbygging

Årsmøtet er organisasjonens øverste organ og blir avholdt årlig innen utgangen av april.

Sentralstyret står for den daglige driften og skal følge opp årsmøtets vedtatte handlingsplaner, tiltak og budsjettrammer.

Nakkeforbundet skal i handlingsplanen bygge opp regionale lag med utgangspunkt i de fire helseregionene. Hvert lag etablerer eget styre med eget organisasjonsnummer, og skal organisatorisk være underlagt sentralstyret.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er Nakkeforbundets øverste myndighetsorgan og skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet varsles alle medlemmer senest tre måneder før møtedato. Innkalling til årsmøtet med program sendes medlemmene en måned i forkant av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling, dagsorden og saksdokumenter blir sendt påmeldte delegater senest 10 dager før årsmøtet.

Hvert godkjent hoved- og familiemedlem har en stemme. Det er ikke mulig å avgi stemme via fullmakt. Ordinære årsmøtesaker og framlegg til vedtektsendringer vedtas med alminnelig flertall.

Medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.


Alle medlemmer med betal årskontingent kan velges inn i styrende organer, men flertallet i styre, utvalg og komiteer skal være representert av personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende.
Leder, nestleder, økonomiansvarlig og faste styrerepresentanter kan velges for to år av gangen. Vararepresentanter velges for et år av gangen.

Styremedlemmer og vara skal ikke avgi stemme under behandling av styrets årsberetning og årsregnskap.

Årsmøtet i Nakkeforbundet skal velge sentralstyre bestående av 5 eller 7 medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer. Leder, nestleder og sekretær velges særskilt. Det nyvalgte styret skal om praktiske muligheter ligger til rette for det, avholde et kort konstituerende styremøte i forlengelsen av årsmøtet.

Årsmøtet velger kontrollutvalget, valgkomite og revisor for et år av gangen. Disse medlemmene skal være uavhengig av styret og kan derfor ikke inneha andre tillitsverv i sentralstyret.

Nakkeforbundets sentralstyre, regionslagene og den enkelte medlem kan fremme saker til behandling i årsmøtet. Saker som ønskes behandlet må meldes skriftlig til sentralstyret senest 6 uker før årsmøtet. Årsmøtet behandler kun saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst to faste representanter i hovedstyret, eller 15% av medlemmene krever dette skriftlig.

Uten ubegrunnet opphold skal styret behandle krav om ekstraordinært årsmøte innen to uker. Innen to måneder skal ekstraordinært årsmøte avvikles.

Dersom krav om ekstraordinært årsmøte blir fremmet i starten av et nytt kalenderår, skal styret vurdere grunnlaget for å fremskynde ordinært årsmøte.

§ 8 Sentralstyret

Styrets sammensetning består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og en eller tre styremedlemmer.

I løpet av årsmøteperioden skal det avholdes minst 8 styremøter. Styrets vedtak er gyldig dersom 3 av 5 styremedlemmer (inkl. vara) eller 4 av 7 styremedlemmer (inkl. vara) er til stede.

Nestleder fungerer som sentralstyrets leder i leders fravær dersom ikke annet er avtalt.

§ 9 Sentralstyrets oppgaver

Sentralstyret ved leder har ansvar for den daglige driften av forbundet. Saker som ligger utenfor den enkelte styremedlems mandat, skal behandles som styresak.

Sentralstyret skal prioritere og iverksette den handlingsplan og de tiltak årsmøtet har vedtatt innenfor godkjente økonomiske rammer.

Sentralstyret skal utarbeide strategiplaner for ulike prosjekter som er omtalt i handlingsplanen, etablere gode nettverk til ulike fagmiljøer og andre instanser som muliggjør å nå foreningens mål og delmål. Styret har fullmakter til å etablere nødvendige arbeidsgrupper og delegere ansvar innenfor vedtatte rammer.

Sentralstyret skal drive aktivt organisatorisk utviklingsarbeid innenfor de ulike satsningsområdene(her tok jeg bort «og») på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Sentralstyret har ansvaret for en årlig rullering av handlingsplanen og utarbeidelse av konkrete tiltaksplaner overfor årsmøtet.

Sentralstyrets godkjente møteprotokoller skal sendes kontrollutvalget. Betalende medlemmer skal også få tilsendt A-protokoller i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev.

§ 10 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er sentralstyrets kontrollorgan og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med Nakkeforbundets vedtekter og årsmøtevedtak.

Kontrollutvalget kan bestå av to til tre medlemmer. Disse kan ikke inneha roller i styret, verken som styremedlem eller varamedlem. Kontrollutvalget skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

Kontrollutvalgets ansvarsområder er:

 1. Gå gjennom årsmøte og sentralstyrets protokoller
 2. Gjennomgå sentralstyrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, regnskap og protokoller
 3. Rapportere til årsmøtet og legge frem sin årlige beretning.
 4. Merknader til vedtak som kontrollutvalget mener er i strid med vedtekter og årsmøtevedtak, sendes forløpende til sentralstyret
 5. Kontrollutvalget kan samarbeide med revisor.

§ 11 Valgkomite

Valgkomiteen består av minst to medlemmer og velges for et år. Sentralstyret skal varsle valgkomiteen om tidspunkt for årsmøtet senest tre måneder i forkant. Valgkomiteen oversender sine innstillinger til nytt styre senest to uker før årsmøtet.

 1. Valgkomiteen skal be sentralstyret om avklaring på hvem som er på valg og hvem som ønsker å fortsette.
 2. Sentralstyret skal utlevere oppdaterte medlemslister slik at komiteen står fritt til å kontakte og innstille kandidater til ledige styreplasser.
 3. Valgkomiteen kan ikke fremme eget kandidatur til styreverv eller inneha styreverv i sentralstyret samtidig med arbeidet i valgkomiteen.
 4. Valgkomiteen foreslår kandidater til kontrollkutvalget
 5. Valgkomiteen foreslår revisor.
 6. Valgkomiteen skal også foreslå kandidater til ny valgkomite. Det er her mulig å foreslå sitt eget kandidatur.
 7. Valgkomiteens innstilling blir sendt ut sammen med resterende saksdokumenter til påmeldte delegater senest 10 dager før årsmøtet.

§ 12 Revisor

Revisor velges av årsmøtet. Revisor gjennomgår årsregnskapet og forelegger sine bemerkninger senest to uker før årsmøtet.

§ 13 Signatur

Sentralstyret har signaturrett. Signaturretten kan delegeres internt i styret ut fra hva styret finne mest hensiktsmessig.

§ 14 Endring av vedtekter

Nakkeforbundets vedtekter kan bare endres av årsmøtet med alminnelig flertall.

§ 15 Oppløsning av Nakkeforbundet

Oppløsning av Nakkeforbundet kan besluttes av årsmøtet med kvalifisert flertall. Ved oppløsning kan årsmøtet avgjøre hvilke organisasjon eventuelle midler skal tilfalle.

Interimstyret

22. oktober 2015