Arkiv

MANIPULERT  OG VILLEDENDE RAPPORT  OM NAKKEDIAGNOSTIKK MAI 2016

Helse‐ og omsorgsdepartementet
Spesialisthelsetjenesteavdelingen
v/ avd.dir. Cathrine Dammen og spes. rådgiver Odd Bakken
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO
ANGÅENDE SVAR FRA SPESIALISTHELSEAVDELINGEN AV 22.02.2016 ‐ DERES
REF: 16/124
MANIPULERT OG VILLEDENDE RAPPORT OM NAKKEDIAGNOSTIKK
Høsten 2013 bestilte direktoratet en rapport fra Kunnskapssenteret om bruk av funksjons
MRI for å avdekke instabile leddbåndskader av skadegrad 4. Kamuflert i bestillingen la
direktoratet ved det fasitsvaret de ønsket. Et svar som ikke inneholdt noe om instabilitet
eller funksjons MRI, og som kun dreiet seg om nakkeslengskader av grad 1 og 2 .
Kunnskapssenteret brukte ett år på en rapport som konkluderte med at den vedlagte fasiten
var riktig. I rapporten er fasiten fjernet ved at bare første side av bestillingen er tatt med.
Det betyr at bare personer med inngående kjennskap til saken kan se at både bestillingen og
rapporten er et manipulert narrespill .
I januar

Les hele brevet her.

Vedlegg til brevet
2016 Vedlegg 1 MANIPULERT OG VILLEDENDE RAPPORT OM NAKKEDIAGNOSTIKK
2016 vedlegg 2 2013 Bestilling 795
2016 Vedlegg 3 12NAKKEFORBUNDETS FORSLAG TIL LØSNING
2016 HOD Diagnostikk av nakkeskader

Siste korrespondanse i saken mail1 

Fra: Thorleif Næss [mailto:thorl-na@online.no]
Sendt: 12. januar 2017 11:12
Til:postmottak@hod.dep.no
Emne: FW:

 

Til

 

Avd.dir. Cathrine  Dammen/spes. rådgiver Odd Bakken

Viser til vedlagte skriv fra dere til Nakkeforbundet, datert 08.06 2016 (ref.nr. 16/124).

I dette skrivet står følgende:

«Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke besvare slike faglige spørsmål som Nakkeforbundet tar opp, og oversender derfor forbundets brev med dokumentasjon av forbundets faglige synspunkter til Helsedirektoratet »

Nakkeforbundet har oppfattet det slik at vi derfor ville få svar fra Helsedirektoratet direkte, eller gjennom Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi ber om en klargjøring av hva som var tenkt, og hva som vil bli gjort.

 

For Nakkeforbundet

styreleder                            styremedlem

Jon B. Eldevik                      Thorleif Næss

 

Siste korrespondanse i saken mail 2

 

Fra: Thorleif Næss [mailto:thorl-na@online.no]
Sendt: 12. januar 2017 11:55
Til:postmottak@helsedir.no
Emne: FW:

 

 

Til

Divisjonsdirektør Johan Georg Røstad Torgersen

Avdelingsleder Torunn Janbu

Saksbehandler Bente Hatling

 

Viser til vedlagte svarbrev til Nakkeforbundet fra avd.dir. Cathrine Bakken og spes. rådgiver Odd  Bakken i Helse- og omsorgsdepartementet, datert 08.06 2016 (ref.nr. 16/124).

Som dere vil se  står det følgende i brevet:

 

«Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke besvare slike faglige spørsmål som Nakkeforbundet tar opp, og oversender derfor forbundets brev med dokumentasjon av forbundets faglige synspunkter til Helsedirektoratet »

 

Nakkeforbundet har oppfattet det slik at vi ville få svar fra Helsedirektoratet. Det har vi ikke fått. Vi ber om en forklaring på dette. Vi ber om et rask svar på de problemstillingene vi reiser, og  vi ønsker et klart svar på om Helsedirektoratet støtter vårt forslag om å få etablert konsensus på et område hvor det pr. i dag råder full forvirring. Nakkeforbundet bidrar svært gjerne i det oppryddingsarbeidet som må gjøres, før vi kan få en fornuftig og faktabasert dialog.

 

For Nakkeforbundet

styreleder                                          styremedlem

Jon B. Eldevik                                    Thorleif Næss

 

Skriv til HDIR og helseminister

Helse- og omsorgsminister Bent Høie!

De har hatt en klar visjon om å endre norsk helsevesen slik at det skulle bli PASIENTENES HELSEVESEN. Vi håper at andre pasientgrupper har opplevd at de nå blir hørt og sett, og at de har fått reell innflytelse på diagnostikk og behandling for sine grupper.

For pasienter med alvorlige nakkeskader har ikke deres visjon hatt noen som helst påvirkning.

Våre medlemmer blir fortsatt behandlet som kasteballer i et system som på ingen måter kan beskrives som vårt helsevesen. I praksis er mange av våre hardest skadde medlemmer uten pasientrettigheter. Vi mener at dette er et problem De som helseminister ikke kan fortsette å lukke øynene for.

Nakkeforbundet håper at de vil sette Dem inn i brevet (vedlegg 1), og at de  tar initiativ til å få etablert dialog mellom Nakkeforbundet  og spesialisthelsetjenesten i Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Nakkeforbundet

Vedlegg
1 Brev av 12.02.17 – Pasientens helsetjeneste
2 BMJ Best Practice
3 Spørsmål om etablering av åpen MR i Norge
4 NTNU Masteroppgåve
5 åpen MR – artikkel fra Annals of internal Medicin
6 Effectiv Health Care program