Litt om helsepolitisk arbeid

Når noen rammes av sykdom eller skade har folk tillit til at helsevesenet har kompetanse til å stille riktig diagnose, og gi riktig behandling. De fleste opplever heldigvis at helsevesenet er tilliten verdig. På de fleste områder vil pasientene møte profesjonelle fagmiljøer, som  setter sin ære i å gi best mulig behandling, og som fungerer som talsmenn for pasientene når det gjelder prioriteringer og bevilgninger til forskning eller nytt utstyr. Når det gjelder skader generelt, så er prioriteringen enkel. De som har de alvorligste skadene må vurderes og behandles først. På de fleste helseområder går derfor utviklingen framover. Det finnes   pasientorganisasjoner for de fleste sykdommer og skadegrupper. Fordi de medisinsk faglige problemene blir godt ivaretatt  av engasjerte spesialister, kan pasientorganisasjonene prioritere tid og ressurser på likemannsarbeid og sosiale tiltak for medlemmene.

For folk med nakkeskader er situasjonen en annen. For oss finnes ingen rutiner eller retningslinjer for diagnostikk og behandling, og det finnes ingen vilje til å ta i bruk bildediagnostikk som kan skille noen av de alvorligste skadene, fra lette skader som leger seg selv . Det finnes heller ingen fagmiljøer eller forskere som vil gå inn i det «minefeltet» som alvorlige nakkeskader representerer.

I tillegg til å være en vanlig pasientorganisasjon har Nakkeforbundet derfor en uhyre viktig oppgave med å synliggjøre, beskrive  og forklare de rent medisinske/anatomiske forholdene  som fører til de omfattende smertene og symptomene vi sliter med. Der andre pasientorganisasjoner kan stole på aktive og dyktige fagfolk, må vi selv gjøre jobben.  Arbeidet må rettes mot helsemyndighetene (Departement, Direktorat og Helsetilsyn) og mot helsepolitikerne. Vi må også være aktive i helsepolitiske debatter i media, og fremme våre krav i alle de fora som vi har tilgang til. I første omgang må Nakkeforbundet ta kontakt med Helsedirektoratet for å en plass i referansegruppen til strakstiltaket for TMD- pasienter på Haukeland . Denne posisjonen må brukes til påpeke at prosjektet har en åpenbar svakhet ved at  TMD- pasienter, som også har nakkesmerter, ikke blir diagnostisert for mulige nakkeskader. Nakkeforbundet er alene om å ha utredet den nevro -anatomiske forbindelsen mellom nakke og ansikt/kjeve. Eksistensen av denne forbindelsen gjør  det direkte uansvarlig å utføre eventuelle inngrep i kjeven, før spørsmålet om alvorlig nakkeskade er avklart. Ved sluttevalueringen av TMD- prosjektet må Nakkeforbundet fremme krav om at det etableres et diagnostisk senter for nakkeskader, som et tilbud både til til nakkeskadde og TMD- pasienter. Etableringen av et slikt senter forutsetter at man tar i bruk dynamisk /funksjonell billeddiagnostikk som fMRI, fCT, DMX, eller upright MRI,  slik at mulig instabilitet kan avdekkes som unormal/abnorm bevegelse i ett eller flere ledd.

Les alt

Koplingen mellom nakke og kjeve

Den spinale trigeminuskjernen

For mange nakkeskadde er det uten tvil en sammenheng mellom skader i nakken og symptomer/smerter i ansikt/kjeve/hode. På samme måte opplever mange kjeveskadde (TMD- skadde) at de også har symptomer/smerter i nakken og bakhodet.  Denne sammenhengen er blitt bekreftet gjennom forskning på begge pasientgruppene.

For nakkeforbundet er det derfor en selvfølge at diagnostikk av disse pasientene må omfatte både nakke og kjeve – før behandling iverksettes. Direktoratets strakstiltak for TMD- pasienter, som nå gjennomføres  ved Haukeland universitetsklinikk, ignorerer at mange av pasientene samtidig uttrykker frykt for alvorlig nakkeskade. Nakkeforbundet mener at dette både faglig og etisk er helt uforsvarlig.

I den grad man kan si at de faglig ansvarlige for kjeveskader er spesialister, så er deres faglige skepsis begrunnet med at nervene som går ut fra nakkedelen av ryggraden i hovedsak er knyttet til hud, muskler og skjelett i bakhode, nakke, skuldre og armer. Dette i motsetning til kjeve, ansikt, panne/hode og sanseorganer som tunge, øye, øre som blir  innervert av nerver direkte fra hjernen. Bortsett fra manuellterapeuter og kiropraktorer, som har gitt klart uttrykk for at kjeve og nakke må sees i sammenheng, mener resten av norsk helsevesen at en slik sammenheng mangler en nevroanatomisk forklaring.

Dette er feil. Det finnes en helt konkret forbindelse mellom de tre øverste nervene i nakken (C1- C3), og de hjernenervene som innerverer framsiden av hodet, det vil si kjeve, ansikt, panne og hode. Denne forbindelsen heter på engelsk «the trigemino cervical nucleus»  (35 000 treff på google) På norsk er navnet «den spinale trigeminuskjernen». Søk på norsk gir 5 treff- uten relevans for nakke og kjeveskadde. Les mere

 

Om oss

Nakkeforbundet ble stiftet 06.10.15. Foreningen ble dannet på grunn av behovet nakkeskadde mennesker her til lands har for å få på plass adekvat tverrfaglig diagnostikk- og behandlingstilbud.

Det er en trist realitet at mennesker med svært alvorlige skader i nakken ikke blir tatt på alvor, og derfor ikke får riktig helsehjelp. Manglende diagnostikk fører også til feilbehandling som forverrer situasjonen.

Ansvaret for dette ligger i sin helhet hos norske helsemyndigheter. Derfor er det et stort behov for en forening som kjemper de nakkeskaddes sak, når det gjelder å informere og påvirke helsepolitikere, helsemyndigheter, leger og behandlere i Norge slik at  vi får plass tilbud om bildediagnostikk som kan avdekke de alvorligste skadene.
Les mere

1 2